پشتیبانی فنی و تعمیراتی

این شرکت با بهره گیری از پشتیبانی فنی و تعمیراتی شرکت پارس که دارای تاییدیه های لازم از سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس Part 145با گواهینامه IR.145.16 که مجاز به انجام 20 ریتینگ از 22 ریتینگ موجود در امر تعمیرات می باشد قادر به ارائه پروازهایی بی وقفه و ایمن گردیده است.