ابزار و تجهیزات تعمیرات بالگرد

شرکت هواپیمایی یاس با ایجاد زیر ساختهای عملیاتی و تعمیراتی بمنظور تسریع و استمرار عملیات پرواز همراه با ارتقاء سطح ایمنی ابزار و تجهیزات تعمیرات بالگرد تا سطح چک 300 ساعته درمحل ایستگاههای عملیاتی نموده است.